JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
F 0 Č A raspisuje K O N K U R S Za upražnjeno radno mjesto za drugo polugodište školske 2018/1019. godine
1. Nastavnik gitare, ,do kraja drugog polugodišta školske 2018/19 godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista 1(jedan) izvršilac – 24 časa;
Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
– imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;
– imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
– da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:
1.Diplomu o završenom obrazovanju;
2.Rodni list;
3.Uvjerenje o državljanstvu;
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
5.LJekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj:74/18), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.
Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim pomenutim Pravilnikom.
Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:
– Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
1) Vrsta posla,
2)Stepen stručne spreme i
3)Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
-Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.
Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
-Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
-Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
-Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
-Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 18.01.2019 godine u 11,00 časova u školi.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.