JAVNA USTANOVA 
SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „SVETOZAR ĆOROVIĆ“
Ljubinje

1.Profesor pravoslavne vjeronauke 2 časa sedmično u centralnoj školi u Ljubinju ……………..1 izvršilac bez iskustva na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine
2.Profesor pravoslavne vjeronauke 1 čas sedmično u područnoj školi u Berkovićima…………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, br 01/16 i 66/18 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske», br.41/18), i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 34/15 i 83/15) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („ Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 29/12, 80/14 i 83/15 ).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih ,
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( diplome stečene van BiH i Republike Srbije pslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
-Uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi ,
-Potvrdu o radnom stažu i
-Prijavu (potpisanu od strane kandidata ) sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom.
Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkurs , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 102/14 i 42/16 ) , a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske», br.41/18), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.
-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),
U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom)
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 12.11.2018. godine u prostorijama škole u godine u 10, 00 sati.
Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar „Svetozar Ćorović“, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs“.