REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola “Risto Proroković“
NEVESINjE

K O N K U R S  za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik ruskog jezika – 20 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 06.11.2018.godine… 1 izvršilac
Nastavnik ruskog jezika – 16 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na neodređeno vrijeme…… 1 izvršilac
Nastavnik francuskog jezika – 10 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019.godine …. 1 izvršilac
Nastavnik geografije – 18 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme a najduže do 31.8.2019.godine
Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 01.04. 2019. godine …. 2 izvršioca
Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8. 2019. godine …. 1 izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘ br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnik RS’‘ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘ broj: 102/14 i 45/16).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) –lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak 14.8.2018. godine u 09:00 i 10:00 časova, u prostorijama Škole.
– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i inetrvjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

REPUBLIKA SRPSKA
JU OSNOVNA ŠKOLA ”SVETI SAVA”BILEĆA

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta
nastavnik razredne nastave – 3 izvršioca, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine,
nastavnik razredne nastave – voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
pedagog – voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2018/19. godine, i
nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac na 18 časova redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnbik Republike Srpske”, broj: 77/09,86/10,25/14 i 76/15).
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidtati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:
uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica),
uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove/poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu, a koji se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje,
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 14.08.2018. godine, testiranje u 900 časova, a intervju u 1000 časova.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ”Sveti Sava”'Bileća, Hercegovačkih ustanika bb.