JU Osnovna škola „Sveti Sava “ Ljubinje

K O N K U R S
Za popunu upražnjenih radnih mjesta
Za školsku 2018/19 godinu

1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – 4 časa

2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – 10 časova

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine – 8 časova
4. Nastavnik razredne nastave – 4 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine.
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 102/14 i 45/16 ) . Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),
5.Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , 6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen: – na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom -na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran,a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. -Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak 14.08.2018. godine u 09:00 časova (testiranje) i 10:00 časova (intervju), u prostorijama škole.-Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
-U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.
Prijave slati na adresu :
Javna ustanova Osnovna Škola „Sveti Sava“ LjubinjeUlica Svetosavska broj 23 88 380 Ljubinje Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“

K O N K U R S
za izbor nastavnika

Nastavnik matematike – 12 časova u nastavi na neodređeno vijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Nastavnik muzičke kulture – 10 časova u nastavi na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Nastavnik fizike – 14 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Nastavnik njemačkog jezika – 20 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Nastavnik tehničkog obrazovanja – 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Nastavnik fizičkog vaspitanja – 8 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Voditelj produženog boravka – 2 nastavnika razredne nastave na određeno vijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
Voditelj produženog boravka – nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).
Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-
otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispinjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
-Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. – Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
– Test za voditelje produženog boravka će se obaviti u utorak 14. marta 2018. godine u 9,00 časova u prostorijama škole, a intervju u 10,00 časova, test za sve ostale nastavnike je u srijedu 15.08.2018. godine u 12,00 časova, a intervju u 13,00 časova.
– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na inetrvjuu smatraće se da su odustali od konkursa.
Prijave slati na adresu:
JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, Gorička br. 19, Trebinje.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.