JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “
T R E B I Nj E

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

Nastavnik razredne nastave , na neodređeno vrijeme, ….. 2 izvršioca
Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2019. ………….
1 izvršioca,
Nastavnik matematike za rad u područnom odjeljenju Lastva, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine sa normom od 8 časova sedmično …………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac,
Specijalni edukator-rehabilitator, smjer logopedija, na određeno vrijme do 31.8.2019. godine sa radnim vremenom od 4 sata dnevno,
………………………………………………………………………………………………………… 1 izvršilac
Nastavnik informatike, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 1.3.2019. godine, sa normom od 16 časova sedmično …………………………………………………………………… 1 izvršilac
Pedagog, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine ……………………………………………………………………… 1 izvršilac
Psiholog, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim vremenom od 4 sata dnevno ……………………………………………………… 1 izvršilac

■ Na sva radna mjesta primaju se kandidati sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima radnog mjesta za koje podnose prijavu.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17,31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi – član („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16).
Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu
izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnomo vaspitanju i brazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
4. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Test i intervju samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom dokumemntacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama Škole kako slijedi:

■ UTORAK, 14.8.2018. godine:

● za radno mjesto NASTAVNIKA INFORMATIKE:
U 08:00 časova – TEST,
U 14:00 časova – INTERVJU
● za radna mjesta NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE:
U 09:00 časova – TEST,
U 10:00 časova – INTERVJU
NAPOMENA: Prva dva kandidata sa rang liste kandidata, biće primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme
● za radno mjesto SPECIJALNI EDUKATOR I REHABILITATOR – LOGOPED :
U 12:00 časova – TEST
U 13:00 časova – INTERVJU
■ SRIJEDA, 15.8.2018. godine:

● za radno mjesto PEDAGOGA-VODITELjA U PRODUŽENOM BORAVKU:
U 08:00 časova – TEST
U 09:00 časova – INTEVJU
●za radno mjesto NASTAVNIKA MATEMATIKE:
U 10:00 – TEST
U 11:00 – INTERVJU
●za radno mjesto PSIHOLOGA:
U 12:00 – TEST
U 13:00 – INTERVJU

■ Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje, Oktobarska br.1Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Trebinje
K O N K U R S
za izbor nastavnika

Profesor matematike – 4 časa – NA ODREĐENO VRIJEME, najduže do 31. 08. 2019. godine.
Profesor demokratije i ljudskih prava – 2 časa – NA ODREĐENO VRIJEME, najduže do 31. 08. 2019. godine.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 102. Stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
– Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se u srijedu, 15. 08. 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole.
– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i inetrvjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:
JU Gimnazija „Jovan Dučić“, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.